Pályázat ismertetése

A honlapon található pályázati feltételek 2021. december 31-ig érvényesek!

A védjegy elnyerésére pályázat benyújtásával van lehetőség. A védjegyhasználati jogosultság iránt önkéntes alapon pályázhat valamennyi - a pályázati követelményeknek megfelelő - szolgáltató. A védjegy használatára kizárólag védjegyhasználati szerződés alapján, jelen pályázat előírásainak betartása mellett van lehetőség.

1. Minőségi követelmények:

A védjegyhasználati szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Minősítő Bizottság a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. által előre meghatározott szakmai követelményrendszer szerint javaslatot tegyen a panzió minősítésére, a Bíráló Bizottság pedig döntsön a panzió elnyert minősítéséről.


2. Tanúsítási szabályok:

A védjegy használati jogának megszerzésére pályázat benyújtásával van lehetőség. A védjegyhasználati jogosultság iránt önkéntes alapon pályázhat valamennyi, jelen működési szabályzat 4. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő panzió.


3. A minőségtanúsítás szervezete:

Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.

A védjeggyel kapcsolatos feladatok az alábbi szervek között oszlanak meg.

3.1. Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.

A minősítési eljárásokkal (adminisztráció, helyszíni ellenőrzések, védjegyhasználati szerződések, stb.) kapcsolatos feladatokat a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. végzi.

 • a Bíráló Bizottság erre irányuló javaslata esetén a pályázóval végjegyhasználati szerződést köt, azt módosítja vagy felmondja,
 • elkészíti a Bíráló Bizottság és a Minősítő Bizottság ügyrendjét,
 • javaslatot tesz a Minősítő Bizottság és a Bíráló Bizottság tagjaira,
 • ellátja a védjeggyel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, melynek keretében:
 • nyilvánosságra hozza a panziók minősítési feltételeit tartalmazó előre meghatározott követelmény szempontrendszert
 • kidolgozza a pályázati formanyomtatványokat és azokat közzéteszi a minősítés honlapján www.panziominosites.hu
 • vezeti a védjegyjogosultakkal kapcsolatos adatokat tartalmazó nyilvántartást,
 • gondoskodik a pályázati eljárási díj beszedéséről,
 • gondoskodik arról, hogy a védjeggyel rendelkező szolgáltató felkerüljön a minősítés honlapjára.

A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. a minősítési eljárásokkal (adminisztráció, helyszíni ellenőrzések, védjegyhasználati szerződések, stb.) kapcsolatos feladatokat a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. közreműködésével végzi.

3.2. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)

 • jóváhagyja a Bíráló Bizottság tagjait és ügyrendjét,
 • jóváhagyja a Minősítő Bizottság tagjait és ügyrendjét. 


3.3. Bíráló Bizottság

A Bíráló Bizottság

a) az MTÜ által jelölt kettő,
b) az MSZÉSZ által jelölt kettő, és
c) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által jelölt egy képviselőből áll.

A Bíráló Bizottság:

 • dönt a panzió minősítéséről a Minősítő Bizottság ajánlása alapján,
 • ennek alapján engedélyezi, vagy elutasítja a védjegyhasználat jogát,
 • felülvizsgálja a védjegyhasználatot az ellenőrzések eredménye alapján,
 • szükség esetén rendelkezik a védjegyhasználat visszavonásáról
 • intézi a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. eljárásával szembeni esetleges panaszokat.

A Minősítő Bizottság által megállapított eredménnyel kapcsolatos fellebbezés esetén a Bíráló Bizottság a Minősítő Bizottságot a minősítés megismétlésére hívja fel. A megismételt eljárás eredménye alapján a Bíráló Bizottság dönt a szálláshely besorolásáról.

3.4. Minősítő Bizottság

A Minősítő Bizottság tagjait a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. jelöli ki szakértői közül. A Minősítő Bizottság megvizsgálja a minősítési kritériumok meglétét a beérkezett pályázatoknál, s azok alapján tesz ajánlást a pályázó panzió besorolására a Bíráló Bizottság részére.

4. Pályázati feltételek

Pályázati eljárásban részt vehet minden szolgáltató, amely megfelel a 4.1 pontban rögzített pályázati követelményeknek, és a 4.2. pont szerinti hiánytalan pályázatot benyújtja.

4.1. Pályázati követelmények

Panziók minősítésére pályázatot az a szolgáltató nyújthat be, amely:

 • Rendelkezik a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti panzió szálláshely-üzemeltetési engedéllyel, valamint a panzió megfelel e rendeletben és annak mellékleteiben előírt feltételeknek, illetve megfelel a tevékenységének végzéséhez szükséges külön jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek.
 • Elfogadja, hogy védjegyhasználati jog elnyerése esetén a minősítési követelmények megvalósulását a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. jogosult ellenőrizni.
 • Elfogadja, hogy köteles kiírni a panasz fórumok közé a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. nevét és elérhetőségét. 

4.2. A pályázat benyújtásának módja, elemei

A jelentkező panzió a www.panziominosites.hu honlapon történő regisztráció során a cégadatok, panzióadatok és panzió adatlapkitöltésével és a honlapról letölthető automatikusan generált megrendelő adatlap aláírásával és feltöltésével pályázik. Ez a pályázó panzió regisztrációját, alapadatainak rögzítését és a panzió önminősítését, valamint a helyszíni ellenőrzés megrendelését jelenti. Az önminősítést a saját felületen található online önminősítő kérdőív kitöltésével kell elvégezni.

A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. a panziók minősítésre történő regisztrációja és önbesorolása alapján számlát küld az egyes panzióknak a pályázati eljárási díjról. Ez magába foglalja az adott panzióra érvényes tanúsító védjegyet megjelenítő tábla, valamint a Minősítő Bizottság helyszíni ellenőrzési, illetve a rendszer működésének adminisztrációs, szervezési költségeit. Az eljárási díjat a pályázónak 7 napon belül át kell utalnia a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. részére.

4.3. A pályázat elbírálásának rendje

4.3.1. Az önminősítést (online minősítési kérdőív kitöltése) követően 30 napon belül a Minősítő Bizottság helyszíni látogatás és ellenőrzés alapján felülvizsgálja az önbesorolás helytállóságát. A helyszíni látogatás időpontját a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. előzetesen egyezteti, arról írásban értesítést küld a pályázónak. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. szakmai látogatást végzők részére külön képzést, és folyamatosan továbbképzést szervez.

4.3.2. Az 1*-4* kategóriákban a helyszíni ellenőrzéseket a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. régiónként felkért - független szakértőkből álló - Minősítő Bizottságok végzik, mindig 2 szakértő együttes látogatásával.

4.3.3. A pályázatot panzió üzemeltetési engedéllyel még nem rendelkező vállalkozás is benyújthatja. A pályázó ebben az esetben is köteles gondoskodni a panzió regisztrációról a 4.2. pontban leírtak szerint. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. az önbesorolás alapján a pályázóval megállapodást köt a megpályázott kategória megelőlegezett használatáról. A megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy az hatályát veszti a panzió üzemeltetési engedély iránti kérelmet elutasító döntés jogerőre emelkedésének napján, vagy amennyiben az üzemletetési engedély kiadására sor kerül, legkésőbb a panzió nyitását követő három hónap elteltével. A panzió szálláshely-üzemeltetési engedélyének megszerzését követően a 4.3.4.-4.3.7. pontok szerint kell eljárni azzal a különbséggel, hogy a Minősítő Bizottság az önbesorolás helytállóságát a panzió nyitását követő 30 napon belül tartott helyszíni látogatás és ellenőrzés alapján vizsgálja felül.

4.3.4. Ha a panzió megfelel az önértékelésének és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, a Minősítő Bizottság írásban javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a pályázat elfogadására.

4.3.5. Ha Minősítő Bizottság értékelése szerint a panzió nem felel meg az önbesorolásának a Minősítő Bizottság erről írásban értesítést küld a pályázónak. Az értesítés tartalmazza a pályázó által kért besoroláshoz szükséges hiánylistát is. Ha a pályázó teljesítette a listában szereplő feltételeket, a Minősítő Bizottság – szükség esetén - ismét megszervezi a helyszíni látogatást és vizsgálatot. Ha a panzió megfelel az önbesorolásának és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, akkor a Minősítő Bizottság írásban javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a pályázat elfogadására.

A Bíráló Bizottság olyan gyakorisággal ülésezik, hogy a panziók helyszíni minősítését követően egy hónapon belül meg tudja hozni azok besorolásáról döntését.

4.3.6. Ha a pályázó nem felel meg a követelményeknek, akkor a pályázatát elutasítják, amiről írásbeli értesítést kap. Ebben az esetben a pályázó a Bíráló Bizottsághoz fellebbezhet. Ilyenkor a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. ismét megszervezi a helyszíni látogatást, de a felülvizsgálatot az első vizsgálattól eltérő szakemberek végzik. Fellebbezés csak a fellebbezési díj megfizetése után történhet, amely díj fedezi a helyszíni vizsgálat költségeit. A fellebbezési díj az adott panzió kategóriája és szobaszáma alapján megállapított díjnak a védjegytábla költségeivel csökkentett összege. Amennyiben a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. szakértői ismételten azt állapítják meg, hogy a pályázó az adott kategória követelményeit nem teljesíti, elutasításra vonatkozó ajánlást tesznek a Bíráló Bizottság felé. Amennyiben az ajánlás alapján a Bíráló Bizottság az elutasítást javasolja és a védjegyjogosult ennek megfelelően dönt, a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. indokolással kiegészített elutasítást küld a pályázónak és egyúttal visszafizeti az első eljárás során befizetett díjból a védjegytábla költségeit.

4.3.7. A 4.3.4.-4.3.5. pontokban rögzített eljárásokat követően, a pályázatot a Bíráló Bizottság - írásban – hagyja jóvá, s ez alapján isztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. 4 évre szóló védjegyhasználati szerződést köt a pályázó panzióval, s átadja annak a besorolást igazoló, „Tanúsító Védjegytáblát” és az azt tanúsító igazolást. A panzió a védjegytáblát, mint védjegyet a panzió homlokzatán, a bejárat közelében, jól látható helyen köteles elhelyezni.

4.3.8. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. a védjegyhasználatra jogosult panziókról régiónként és kategóriánként, illetve A-B-C sorrendben is nyilvántartást vezet, hogy bármikor át lehessen tekinteni a minősített panziókat, azok földrajzi megoszlását. A nyilvántartás nyilvános, naprakész és a www.panziominosites.hu honlapon elérhető.
 

5. Védjegyhasználati szerződés

A pályázati követelményeket a 4.3.1.-4.3.7. pontokban rögzített eljárásrend szerint teljesítő szolgáltatóval a Bíráló Bizottság döntése alapján a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. írásban 4 évre szóló védjegyhasználatot biztosító védjegylicencia-szerződést köt. A szerződéskötés részeként kerül sor a besorolást bemutató „védjegytábla” és az azt tanúsító igazolás kiadására, melyet kizárólag személyesen, előzetes egyeztetést követően lehet átvenni.

6. A védjegy használata

A védjegyjogosultságot az elnyert minősítési kategóriára a szolgáltató 4 évre szerzi meg és használhatja a védjegyhasználati szerződésben foglaltaknak megfelelően. A szolgáltató a védjegyet a szálláshelyen, a kereskedelmi kommunikációjában jogosult feltüntetni, a védjegyprogramban való részességére a program alapvető célkitűzéseinek egyidejű megjelölésével hivatkozni jogosult.
 

7. A védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése

A védjegy használatának jogszerűségét, azaz a 4. pontban rögzített feltételek megvalósítását és folyamatos biztosítását a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. jogosult ellenőrizni. A 4 éves periódusban a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. kötelezően akkor végez felülvizsgálatot, amennyiben a panzió szolgáltatásainak minőségére, az adott kategóriára vonatkozó követelmények be nem tartására bejelentés, panasz érkezik. Ilyen esetben helyszíni ellenőrzés után - indokolt esetben - felszólítást küld a panziónak a hiányosságok megszüntetésére. Az egyes kategóriák követelményeitől való ismételt eltérés, a felszólítás figyelmen kívül hagyása esetén a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. jogosult a védjegyhasználati szerződés felmondására. Egyébként a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot a 4 éves időszakon belüli ellenőrzések szúrópróba szerinti elvégzésére. A védjegyhasználat jogát megszerző szolgáltatók az ellenőrzések lebonyolítása során kötelesek együttműködni. Az ellenőrzéstől való elzárkózás esetén vélelmezhető, hogy a szolgáltató kötelezettségének nem tett eleget. Az ellenőrzés megállapításairól dokumentum (jegyzőkönyv) készül. Az ebben foglalt megállapítások vitatása esetén a szolgáltató észrevételt tehet. Az ellenőrzés dokumentumait - és a szolgáltató esetleges észrevételét - a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. a Bíráló Bizottság részére továbbítja, aki azt megvizsgálja és ennek figyelembevételével dönt a védjegyhasználat további engedélyezéséről vagy a minősítés módosításáról, illetve a védjegyhasználat visszavonásáról.

8. A védjegyhasználati jog megszűnése

Megszűnik a védjegyhasználat joga amennyiben:

 • a védjegy használója jogosultságáról lemond,
 • a védjegyhasználati szerződés lejártával a felhasználási jog megszűnik,
 • a Bíráló Bizottság visszavonja. 

A Bíráló Bizottság a védjegyhasználati jogot visszavonja, ha:

 • a szolgáltató az ellenőrzéstől elzárkózik,
 • az ellenőrzésről készített dokumentum alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató a megállapításokra észrevételt nem tett,
 • az ellenőrzésről készített dokumentum alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató által tett észrevételeket a Bíráló Bizottság elutasította,
 • a védjegyhasználati szerződésben foglaltak megsértése esetén.

9. A védjegyhasználati jog megsértése, jogosulatlan védjegyhasználat

Védjegyhasználat megsértésének minősül, ha a szolgáltató a védjegyet

 • jogosultság megszerzése nélkül
 • védjegyhasználati szerződés megkötése nélkül
 • jogosultság visszavonása után is
 • más, a követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás vonatkozásában is használja.

Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a védjegyjogosult a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-ában rögzítettek szerint jár el.